Statut i sprawozdania

Poznaj nasze cele działalności

Gdy klikniesz STATUT ściągniesz pdf 🙂

Statut Fundacji Edukacji Zdrowotnej STIM
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Weronika Dryja i Aleksandra Gawień – Zych, zwane dalej „Fundatorami”, oświadczają, że ustanawiają fundację pod nazwą Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM, zwana dalej „Fundacją”.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
§ 2.
1. Siedzibą fundacji jest miasto Sosnowiec.
2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Fundacja może używać skróconej nazwy Fundacja STIM.
5. Fundacja może dla celów współpracy zagranicznej posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
6. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
7. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe i oddziały.
8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§ 3.
1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
Cele i sposób ich realizacji
§ 4.
1. Celem głównym Fundacji jest działanie na rzecz edukacji zdrowotnej.
2. Cele szczegółowe to:
1) Upowszechnianie wiedzy na temat szeroko rozumianego zdrowia człowieka,
2) Edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat seksualności człowieka,
3) Ochrona i promocja zdrowia,
4) Propagowanie idei profilaktycznych,
5) Propagowanie edukacji zdrowotnej niezależnej światopoglądowo,
6) Kształtowanie postaw świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
7) Wsparcie, edukacja i poradnictwo dla ciężarnych i matek, w tym nieletnich,
8) Rozwijanie postaw tolerancji i równości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji,
9) Przeciwdziałanie przemocy i udzielanie pomocy ofiarom.
§ 5.
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe prowadząc działalność odpłatną i nieodpłatną w zakres których wchodzą:
a) Organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, praktyk, kursów i innych form edukacyjnych poświęconych celom Fundacji,
b) Organizacja i przeprowadzenie akcji, happeningów, zgromadzeń propagujących idee Fundacji,
c) Tworzenie jednostek edukacyjnych i punktów konsultacyjnych,
d) Prowadzenie doradztwa i poradnictwa drogą elektroniczną oraz bezpośrednią,
e) Prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej, badawczej oraz wydawniczej w zakresie idei Fundacji,
f) Współpraca z mediami w celu promocji idei Fundacji i dobrych postaw społecznych,
g) Współpraca ze środowiskiem naukowym, wspieranie działalności oświatowej i naukowej w zakresie obejmującym cele Fundacji,
h) Kreowanie prawidłowych i pozytywnych postaw wobec zdrowia (w tym zdrowia seksualnego) i seksualności,
i) Promowanie powszechnej, dostępnej edukacji seksualnej opartej o najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej,
j) Działanie na rzecz podwyższenia świadomości zdrowotnej i seksualnej społeczeństwa,
k) Tworzenie i realizacja profilaktycznych programów edukacyjnych na rzecz edukacji seksualnej, w tym profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV/AIDS i chorób nowotworowych,
l) Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie działalności Fundacji,
m) Występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności statutowej,
n) Podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności oraz wynikające z zadań zleconych przez władze statutowe.
Majątek Fundacji
§ 6.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych), a także inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
2. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a) Darowizn, spadków, zapisów,
b) Dotacji i subwencji osób prawnych,
c) Zbiórek i imprez publicznych,
d) Majątku fundacji,
e) Dochodów z odpłatnej działalności statutowej,
f) Odsetek bankowych,
g) Pożyczek.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
§ 7.
1. Zakazuje się:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 8.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Władze Fundacji
§ 9.
1. Władzami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2. Zakazuje się:
1) Łączenia przez tę samą osobę funkcji w Radzie i Zarządzie;
2) Pełnienia funkcji w Radzie osobie pozostającej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu;
3) Pełnienia funkcji w Radzie albo w Zarządzie osobie, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 10.
1. Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwały większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków organu.
2. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady.
Zarząd Fundacji
§ 11.
1. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób.
3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, który kieruje jego pracami.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na rok.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
1) Złożenia pisemnej rezygnacji,
2) Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) Śmierci członka Zarządu.
7. Wybór członka Zarządu w miejsce osoby, która przestała pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu następuje w formie uchwały Zarządu.
§ 12.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą:
1) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) Realizacją celów statutowych,
3) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
4) Przygotowywanie planów pracy Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Fundacji,
5) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
6) Zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia,
7) Podejmowanie decyzji o utworzeniu jednostki terenowej lub oddziału Fundacji,
8) Podejmowanie decyzji o zmianie Statutu,
9) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, po uzyskaniu zgody Rady Fundacji,
10) Podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
Rada Fundacji
§ 13.
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się, z co najmniej 2 osób.
3. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy.
4. Przewodniczący Rady jest wybierany z grona Rady i kieruje jej pracami.
5. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.
6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
1) Złożenia pisemnej rezygnacji,
2) Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) Śmierci członka Rady.
7. Wybór członka Rady w miejsce osoby, która przestała pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady następuje w formie uchwały Rady.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§ 14.
1. Do zadań Rady należy:
1) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
2) Ocena pracy Zarządu Fundacji,
3) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
4) Opiniowanie projektów, programów.
Sposób reprezentacji
§ 15.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach niemajątkowych, jak i majątkowych upoważnieni są Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.
2. Zarząd może ustanowić i odwołać pełnomocników działających w granicach umocowania do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
Połączenie z inną fundacją
§ 16.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 17.
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Postanowienia końcowe
§ 18.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany w statucie mogą dotyczyć także celu działania Fundacji.
§ 19.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu Likwidatora podejmuje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele działającej w Rzeczypospolitej Polskiej innej organizacji realizującej podobne cele jak wskazane w § 4.